• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 44 ОТ ЗОП
Написано от Administrator
Четвъртък, 07 Юли 2022 14:30
ПДФ Печат Е-мейл

 

 

Покана за пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП

 

Изх. № 65 / 07.07.2022г.

На вниманието на заинтересованите лица.

Покана от:

СНЦ „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“

9900, гр. Нови пазар

ул. „Оборище“ № 5, ет. 2

електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ПОКАНА

ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 44 ОТ ЗОП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.610 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., на основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки и в съответствие с изискванията на Условията за кандидатстване по процедурата, СНЦ „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“ провежда настоящата пазарна консултация за определяне на стойността на разхода за „Извършване на експертна работа при подготовка на стратегията за ВОМР.

Във връзка с гореизложеното каним всички заинтересовани лица да предоставят оферта за „Извършване на експертна работа при подготовката на стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ за периода до 2027 година“, която следва да е в съответствие със заложените технически параметри и изисквания, описани в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата покана, и да съдържа ценово предложение, включващо всички разходи по извършването на услугата, включително прогнозната стойност с включен ДДС и без включен ДДС.

Уведомяваме Ви, че представените от Вас оферти (включително стойността на услугата) в настоящата пазарна консултация, са с индикативен характер и не се обвързващи в случай на последващо обявяване на обществена поръчка по реда на ЗОП. Настоящите пазарни консултации имат за цел единствено да бъде осъществено проучване на пазара и реалните пазарни цени, които да бъдат анализирани и да бъде определена конкретна индикативна стойност на планирания разход.

В връзка с гореизложеното, всички заинтересовани страни могат да подадат оферти, при следните условия, на които трябва да отговарят оферентите:

- когато оферентите са местни лица, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията за вписване;

- когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертите следва да са представени на български език;

2. Съдържанието на офертите задължително трябва да включва следните компоненти:

- наименование на оферента и ЕИК;

- срок на валидност на офертата;

- дата на издаване на офертата;

- подпис и печат на оферента (с изключение на случаите, в които офертата е подписана с Квалифициран електронен подпис (КЕП) на оферента или лице, което официално или по-пълномощно го представлява);

- срок на валидност на офертата (не по-малко от 180 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в поканата);

- пълен списък на експертите, които ще вземат участие при изпълнението на услугата и единична цена в лева с посочен данък върху добавената стойност (ДДС).

Оферентите следва да изпращат офертите си попълнени съгласно образец – Приложение №2 към настоящата покана.

Офертите по настоящата пазарна консултация по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП за „Извършване на експертна работа при подготовката на стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ за периода до 2027 година“ могат да бъдат подавани в срок до 14.07.2022 година по един от следните начини:

- По електронната поща на официалната електронна поща на МИГ „Нови пазар – Каспичан“: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , сканирани в оригинал във формат *.pdf, изпратени от електронния адрес на оферента, посочен в офертата;

- По електронната поща на официалната електронна поща на МИГ „Нови пазар – Каспичан“: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , подписани с КЕП на оферента или лице, или лице, което официално или по-пълномощно го представлява, изпратени от електронния адрес на оферента, посочен в офертата;

- На хартиен носител, лично от оферента или негов представител, или чрез пощенска/куриерска услуга на адрес: 9900 гр. Нови пазар, ул. „Оборище“ №5, ет. 2, като в този случай документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, електронен адрес на оферента и наименование на поканата:

ДО

СНЦ „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“

гр. Нови пазар, ПК 9900

ул. „Оборище“ №5, ет. 2

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на стойност на разходи за „Извършване на експертна работа при подготовката на стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ за периода до 2027 година

(наименование на оферента)

Адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Важно: Един оферент има право да подава само една оферта!

Оферти, получени при Възложителя до определения от него краен срок, се приемат за редовно подадени. Оферти, получени след изтичане на крайния срок няма да бъдат разглеждани и подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всяка друга информация, предоставена като резултат от тях, ще бъде публично достъпна на страницата на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан“.

Възложителят си запазва правото да използва индикативните предложения, получени чрез настоящите пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП. Настоящите пазарни консултации не задължават Възложителя да приеме всички направени предложение, нито могат да послужат на потенциални участници за получаване на конкретни предимства при провеждането на процедура за избор на изпълнител.

Приложения:

1. Техническа спецификация – Приложение №1;

2. Образец на оферта- Приложение №2.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Председател на УС

на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан“

 

Последно променен на Петък, 08 Юли 2022 11:16