• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО МЯРКА 4.1.1„ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА "
Написано от Administrator
Понеделник, 31 Юли 2023 16:30
ПДФ Печат Е-мейл

О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН”

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО

МЯРКА 4.1.1„ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА "

Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.783 по мярка 4.1.1Подкрепа инвестиции в земеделски стопанства "Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Подмярка: 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основната цел на процедурата:

Основната цел е: Подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
3. опазване на компонентите на околната среда;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“:

Мярка 4.1.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства "

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ СА:

Земеделски стопани, отговарящи на следните условия:

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;

3. ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Допустими са само дейности на територията на МИГ, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

2.насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

5.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

По мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ „Нови пазар-Каспичан” са допустими следните разходи:

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

4. разходи за достигане съответствие с ново въведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 8 на Наредба № 9 от 21.03 2015 г., включително чрез финансов лизинг;

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС;

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията;

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта не могат да превишават:

1. едно на сто от допустимите разходи – за проекти с инвестиции само за земеделска техника и/или разходи по т. 10 – 12;

2. пет на сто от допустимите разходи по т. 1 – 12 – за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;

Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 6 и т. 9 – 12.

Разходите по т. 13 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 13 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:

Първи краен срок:
Начална дата за прием на проектни предложения е 01.08.2023 година, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 31.08.2023 година.

Втори краен срок (при наличие на остатъчен финансов ресурс):
Начална дата за прием на проектни предложения е
01.09.2023 година, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 01.10.2023 година.

Място на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:

Общият финансов ресурс по процедурата е: 172 467,77 лева;

Първи прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан “ – 172 467,77 лева;

Втори прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ по настоящата обява е остатъчния финансов ресурс след проведения първи прием;

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ:

Минимален размер на допустимите разходи за проект: - 29 337 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект: - 391 166 лева
Максимален размер на субсидията за един проект: 75 000 лева

Интензитет на финансовата помощ: Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Мин. стойност БФП/ФИ - 14 668,50 лева
Макс. стойност БФП/ФИ- 75 000.00 лева

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

1. проекти, представени от млади земеделски стопани;

2.интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;

3. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани;

4. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007– 2013 г. и за кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 5. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.

Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.


8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

Критерии

Макс. точки

1 Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години, към датата на кандидатстване

20

2. Дейностите по проекта са в областта на производството на плодове и/или зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или животновъдството

- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т.

- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 15 т.

- над 75 % - от инвестициите са в посочените сектори - 20 т.

20

3. Проектът създава нови работни места с постоянна заетост

- до 2 работни места – 10 точки

- от 2 до 5 работни места – 15 точки

- над 5 работни места – 20 точки

20

4. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството

10

5. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието

10

6. Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция

10

7. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда –

5 т.

5

8. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

ОБЩО

100

Минимално допустимата оценка за качество на проектните предложения е – 25 точки.


9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт: Васил Тонев – изпълнителен директор на МИГ „Нови пазар – Каспичан“, тел.: 0886 331 550;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от

9:00 до 17:00 часа в офиса на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ на адрес: гр. Нови пазар, ул. ”Оборище” №5, ет. II

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

- на сайта на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан” – http://www.migbg.org./;

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

ВАЖНО! Кандидатите могат да задават въпроси и да искат допълнителни разяснения във връзка с Условията за кандидатстване само на електронна поща на МИГ - Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. в срок до три седмици преди изтичането на крайния срок за кандидатстване, като е необходимо ясно да се посочи наименованието на процедурата за подбор на проекти. Писмени разяснения следва да бъдат утвърдени от Председателя на Управителния съвет или оправомощено от него лице и ще бъдат давани в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: http://www.migbg.org./ и : http://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/