• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 4 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

О Б Я В А ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 6.4.1
Написано от Administrator
Вторник, 15 Август 2023 15:41
ПДФ Печат Е-мейл

 

О Б Я В А


ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 6.4.1


„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕТИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ

МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ “НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

Сдружение „Местна инициативна група Нови пазар - Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.782 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Подмярка: 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ:

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Основната цел на мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е: Постигане на устойчиво икономическо развитие на територията на МИГ „Нови пазар – Каспичан“, създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез инвестиции в подкрепа на неземеделския бизнес.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

Допустими са само дейности на територията на МИГ „Нови пазар Каспичан“ за:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост; Разходите по т.“3“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи. Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Съгласно Указания за прием на проекти подавани по стратегиите за ВОМР (утвърдени със Заповед №РД 09-828/04.09.2018г., на Министъра на земеделието, храните и горите), от общите разходи по т.3, разходите, свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:

Първи краен срок:

Начална дата за прием на проектни предложения е 15.08.2023 година, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.09.2023 година.

Втори краен срок (при наличие на остатъчен финансов ресурс): Начална дата за прием на проектни предложения е 01.10.2023 година, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 31.10.2023 година.

Място на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:

Общият финансов ресурс по процедурата е: 1 125 378,43 лева.

Първи прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Нови пазар Каспичан “ - 1 125 378,43 лева;

Втори прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ по настоящата обява е остатъчния финансов ресурс след проведения първи прием.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ И МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 19 558,00 лева

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 391 166,00 лева

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), е 977,90 лева при интензитет на помощта 5%;

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) е в размер на 14 668,50 лева при интензитет на помощта 75 %;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва дейности за развитие на туризъм е в размер на 120 000,00 лева.

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Важно! Интензитетът на подпомагане на проект за дейности, свързани с развитие на туризъм1 (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто2 от общите допустими разходи. Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма. Кандидатите трябва да имат предвид, че финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи, както и че инвестицията в частта й, която надвишава размера на одобреното авансово плащане по проекта, извършват със собствени или заемни средства. Цялата сума за инвестицията, при евентуално приспадане на непризнатите разходи, ще бъдат възстановени на бенефициента като финансова помощ, след отчитане на проекта и подаване на заявката за окончателно плащане!

1 Съгласно Закон за туризма

2 Съгласно допълнително споразумение № РД 50-150/09.07.2019 към Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан“


8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

 

Критерии

Макс.

точки

1. Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или

социалните услуги

15

2. Проекти за производствени дейности

15

3. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм

5

4. Проекти, представени от млади предприемачи до 40 години включително

10

5. Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна

инвестиция

15

6. Проектът създава нови работни места с постоянна заетост

- до 3 работни места 5 точки

- над 3 работни места 10 точки

10

7. Иновативност - въвеждане на нови практика и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по

проекта са свързани с иновации в предприятието.

10

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната

среда - 5 т.

5

9. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са нови за територията

10

10. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или

услуги

5

ОБЩО

100

 

Минимално допустимият брой точки за качество на проектните предложения е 25 точки.


9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт: Васил Тонев изпълнителен директор на МИГ „Нови пазар Каспичан“, тел.: 0886 331 550;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в офиса на МИГ „Нови пазар Каспичан“ на адрес: гр. Нови пазар, ул. ”Оборище” №5, ет. II,

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
-на сайта на Сдружение „МИГ Нови пазар Каспичан -http://www.migbg.org./;
-на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават въпроси и да искат допълнителни разяснения във връзка с Условията за кандидатстване само на електронна поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, като е необходимо ясно да се посочи наименованието на процедурата за подбор на проекти. Писмени разяснения ще бъдат давани в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.
С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: - http://www.migbg.org./ и http://eumis2020.government.bg/ към документите по процедурата.

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/, единствено с използването на квалифициран електронен подпис ( КЕП).

 

Последно променен на Вторник, 15 Август 2023 15:47