• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 14 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“
Написано от Administrator
Сряда, 03 Април 2024 12:56
ПДФ Печат Е-мейл

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“ на свое заседание на 02.04.2024 год. на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава взе решение за свикване на Общо събрание на 23.04.2024г. от 16:00 часа в гр. Нови пазар, в заседателната зала на ул. „Оборище“ №5 (бивш Профсъюзен дом), при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2023г.

2. Приемане на Годишен отчет на УС за дейността на Сдружението през 2023г., включващ годишен доклад за работата по проект „Изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие” през 2023г. по подмерки 19.2 и 19.4.

3. Приемане на Годишен доклад на Контролния съвет за 2023г.

4. Приемане на бюджета за 2024г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението и се изпращат на предоставените електронни пощи на членовете на Сдружението, съгласно разпоредбите на чл.30, ал.4 от Устава.

Съгласно чл. 32 от Устава на Сдружението Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Последно променен на Сряда, 03 Април 2024 12:57